Gdańsk - Pas Nadmorski

stat4u
Strona główna

Strona internetowa gdanskpasnadmorski.vgh.pl powstała na bazie poprzedzającego ją blogu pasnadmorskigdansk.onet.pl


Pas NadmorskiPas Nadmorski w granicach Gminy Gdańsk to teren od granicy z Sopotem, z hotelem zwanym Marina, do Wisły Przekop na Wyspie Sobieszowskiej. Od strony morza, umownie pas Nadmorski obejmuje brzeg morski z plażą i wydmą, lasy nadmorskie i tereny zielone do nich przylegające, a także dawne osiedla rybackie Jelitkowo i Brzeźno oraz tereny portowe stary Nowy Port, Westerplatte, nowy Port Północny, tereny portowe i rekreacyjne na Stogach, Wyspę Sobieszowską.

Dlaczego zdecydowałam się na założenie strony?

Pas Nadmorski to atrakcje rekreacyjne i przyrodnicze związane z morzem, bioróżnorodność wynikająca ze szczególnych warunków bytowania na granicy lądu i morza, nadmorskie ujęcia wody dostarczające miastu ok. 30% wody pitnej, wartości kulturowe związane z unikalnością miejsca i przeszłością, a także atrakcyjna przestrzeń publiczna służąca mieszkańcom i przybyszom.
Zachodnia część Pasa Nadmorskiego wyraźnie zyskała na atrakcyjności dla inwestorów po zbudowaniu na początku lat 2000 Parku Nadmorskiego zwanego Parkiem Reagana. Potwierdza to budowa osiedla w Jelitkowie i osiedla Neptun Park oraz kolejne plany miejscowe przewidujące zabudowę na północ od ul. Czarny Dwór i jej przedłużenia w stronę ul. Piastowskiej. Prezentacja SLOW: Studium Lokalizacji Obiektów Wysokich wywołała burzę . Wówczas Polski Klub Ekologiczny(PKE) Okręg Wschodnio-Pomorski zwrócił się do mnie o prowadzenie i koordynację działań, aby głos społeczeństwa w formułowaniu mpzp (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) był uwzględniony.
Oprócz PKE losem Pasa Nadmorskiego zainteresowane są inne organizacje- Towarzystwo Przyjaciół Brzeźna, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling, Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie, Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Gdańska Fundacja Wody, Federacja Zielonych, Akcja Katolicka w kilku parafiach Wrzeszcza, Zaspy i Oliwy. Organizacje komunikują się nawzajem o podjętych działaniach. Chciałabym jednak, aby informacje o tym co się dzieje docierały do większego grona mieszkańców oraz, aby mieszkańcy mieli forum dla wyrażania swoich opinii. Dlatego zakładam stronę Gdańsk - Pas Nadmorski

Coastal Strip

The Coastal Strip within the limits of the Gdansk District is the region extending from the boundary with Sopot, incorporating the hotel known as Marina, to Wisla Przekop on the Sobieszowska Island. From the direction of the sea, the Coastal Strip includes nominally the sea coast with the beach and dunes, the seaside woodlands and the green terrains adjoining them, as well as the old fishing villages Jelitkowo and Brzezno and also the port areas old Nowy Port, Westerplatte, new Port Polnocny, and the port and recreational areas in Stogi on the Sobieszowska Island.

Why have I decided to set up the web page?

The Coastal Strip represents the recreational and natural attractions associated with the sea, the biodiversity arising from the particular conditions governing life at the boundary between land and sea, the seaside water retention sites providing the city with approximately 30% of drinking water, the cultural values linked to the uniqueness of the place and its past, as well as the attractive public space serving both inhabitants and visitors.
The western part of the Coastal Strip has clearly gained in attractiveness to investors after the construction at the beginning of the 2000s of the Coastal Park called the Reagan Park. This is confirmed by the building of the settlement in Jelitkowo and the Neptun Park Estate as well as the subsequent local plans providing for building works to the north of the Czarny Dwor Street and its extension in the direction of the Piastowska Street. The SLTS ( Study of the Location o Tall Structures) presentation generated a storm. The Polish Ecological Club (PEC) of the Eastern Pomeranian Region then turned to me with the request that I conduct and coordinate the relevant activities so that the voice of the community should be taken into account in the formulation of lsp (local spatial planning).
Apart from the PEC, other organisations are interested in the fate of the Coastal Strip - The Friends of Brzezno Society, the Kuling Water Birds Research Group , the Wrzeszcz Citizens Committees, the Salamander Society for the Protection of Nature, the Gdansk Water Foundation, the Green Federation, and Catholic Action in several parishes of Wrzeszcz, Zaspa and Oliwa. The organizations communicate with one another about the activities which have been undertaken. However, I wish that the information about what is happening should reach a wider group of inhabitants and also that the latter should have a forum where they would be able to express their opinions. This is why I am setting up the Gdansk - Coastal Strip web page.

Tłumaczenie Andrzej GrzybowskiJadwiga Kopeć


Twórcy

Prowadzenie strony: Jadwiga Kopeć, Bartosz Jaroszkowski

Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie